OK

OK
Cancel
Not on FilmNet yet? Join now!
Add as Friend | Subscribe | Send Message | RSS

General Information

Account Type: Company First Name: Am Nhac Last Name: Song Thu Gender: Male Age: 29 Location: Hồ Chí Minh, Vietnam About: Âm Nhạc Sông Thu được thành lập từ năm 2006, hiện đang là một trong những trung tâm đào tạo âm nhạc tốt nhất ở TPHCM. Với phương châm giỏi nhạc lý, vững thực hành, và quý hơn là thời gian rất ngắn, Âm Nhạc Sông Thu hiện đang có các khóa học: Guitar, Organ, Piano cho người lớn và trẻ em

Contact Information

Personal Details

Birthday: January 3, 1988
Photos
There are no photos yet
Friends
There are no friends yet
Subscribers
There are no subscribers yet

$_COOKIE

Request

action => 'detail'
controller => 'users'
module => 'users'
tabtype => 'about'
userId => 'amnhacsongthu'

View vars

bandsFiles => 'http://i.filmnet.com/bands_files/'
baseDir => 'http://www.filmnet.com/'
channelFiles => 'http://i.filmnet.com/channel_files/'
detailPage =>
connect =>
firstname => 'Am Nhac'
friendstatus => 0
lastname => 'Song Thu'
login => 'amnhacsongthu'
subscriptionstatus => 0
filters =>
0 =>
__attr__active_id => 'about'
__attr__id => 'user-tab-id'
items =>
0 =>
__attr__id => 'updates'
name => 'Updates'
1 =>
__attr__id => 'about'
name => 'About'
2 =>
__attr__id => 'photos'
name => 'Photos'
3 =>
__attr__id => 'content'
name => 'Videos'
4 =>
__attr__id => 'friends'
name => 'Friends'
5 =>
__attr__id => 'subscribers'
name => 'Subscribers'
6 =>
__attr__id => 'subscriptions'
name => 'Subscriptions'
link => 'users/amnhacsongthu/'
firstfriends =>
users =>
firstsubscribers =>
users =>
info-users =>
__attr__id => 30339
__domel__newwebsite => 'http://amnhacsongthu.vn'
__domel__summary => ''
age => 29
avatar => 'default.jpg'
can-send-message => 1
channels-count => 0
city => 'Hồ Chí Minh'
country => 'Vietnam'
dt-last-login => '2 months ago'
dt-register => 'May 25, 2017'
firstname => 'Am Nhac'
friendscount => 0
gender => 'Male'
is-online => 0
islogin => -1
lastname => 'Song Thu'
login => 'amnhacsongthu'
mutualfriendscount => 0
photos-count => 0
state => ''
subscriberscount => 0
subscriptionscount => 0
type => 'Company'
user-dir => 'http://i.filmnet.com/user_files/default/'
videos-count => 0
website => 'http://amnhacsongthu.vn'
privacyoptions =>
0 =>
__attr__id => 1
__attr__public => 1
1 =>
__attr__id => 2
__attr__public => 1
2 =>
__attr__id => 3
__attr__public => 1
3 =>
__attr__id => 4
__attr__public => 1
4 =>
__attr__id => 5
__attr__public => 1
5 =>
__attr__id => 6
__attr__public => 1
6 =>
__attr__id => 7
__attr__public => 1
7 =>
__attr__id => 8
__attr__public => 1
8 =>
__attr__id => 9
__attr__public => 1
9 =>
__attr__id => 10
__attr__public => 1
10 =>
__attr__id => 11
__attr__public => 1
11 =>
__attr__id => 12
__attr__public => 1
12 =>
__attr__id => 13
__attr__public => 1
13 =>
__attr__id => 14
__attr__public => 1
14 =>
__attr__id => 15
__attr__public => 1
15 =>
__attr__id => 16
__attr__public => 1
16 =>
__attr__id => 17
__attr__public => 1
17 =>
__attr__id => 18
__attr__public => 1
recentVideos =>
recentphotos =>
photos =>
tab-type => 'about'
userinfo =>
__attr__id => 30339
__domel__activities => ''
__domel__description => 'Âm Nhạc Sông Thu được thành lập từ năm 2006, hiện đang là một trong những trung tâm đào tạo âm nhạc tốt nhất ở TPHCM. Với phương châm giỏi nhạc lý, vững thực hành, và quý hơn là thời gian rất ngắn, Âm Nhạc Sông Thu hiện đang có các khóa học: Guitar, Organ, Piano cho người lớn và trẻ em<br /> '
__domel__favorite-book => ''
__domel__favorite-movie => ''
__domel__favorite-music => ''
__domel__interests => ''
age => 29
birhday => 'January 3, 1988'
build => ''
cell => ''
city => 'Hồ Chí Minh'
country => 'Vietnam'
email => ''
employers =>
ethnicity => ''
facebook-user-id => NULL
firstname => 'Am Nhac'
gender => 'Male'
icq => NULL
language => ''
lastname => 'Song Thu'
marital-status => ''
phone => ''
political-views => NULL
religion => NULL
schools =>
skype => ''
state => ''
twitter-screen-name => NULL
universities =>
user-rss => ''
usertype => 'Company'
website => 'http://amnhacsongthu.vn'
festivalFiles => 'http://i.filmnet.com/festival_files/'
filmFiles => 'http://i.filmnet.com/film_files/'
filmcompanyFiles => 'http://i.filmnet.com/filmcompany_files/'
filmmakerFiles => 'http://i.filmnet.com/filmmaker_files/'
head =>
meta =>
items =>
0 =>
content => 'text/html; charset=utf-8'
http-equiv => 'Content-Type'
type => 'http-equiv'
1 =>
content => 'Âm Nhạc Sông Thu được thành lập từ năm 2006, hiện đang là một trong những trung tâm đào tạo âm nhạc tốt nhất ở TPHCM.'
name => 'description'
type => 'name'
2 =>
content => 'amnhacsongthu, general, information, interest, hobbies'
name => 'keywords'
type => 'name'
title => 'FilmNet - amnhacsongthu's Information'
lang => 'en'
locale => 'en_US'
movieFiles => 'http://i.filmnet.com/movie_files/'
musiciansFiles => 'http://i.filmnet.com/musicians_files/'
reviewFiles => 'http://i.filmnet.com/review_files/'
rss => 'http://www.filmnet.com/rss/users/amnhacsongthu/'
schoolFiles => 'http://i.filmnet.com/school_files/'
search =>
form-action => 'users'
userFiles => 'http://i.filmnet.com/user_files/'
videoFiles => 'http://i.filmnet.com/video_files/'

HTML Information

Tags
HTML Size: 40.09K
Stylesheet Files
Javascript Files
Images

Database queries

Metadata cache is DISABLED

Adapter 0

 1. [0.46 ms] connect
 2. [0.56 ms] SELECT `users`.* FROM `users` WHERE (login='amnhacsongthu')
 3. [0.31 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')
 4. [0.3 ms] SELECT `user_types`.* FROM `user_types` WHERE (type_id=(SELECT `users`.`user_type_id` FROM `users` WHERE (user_id='30339')))
 5. [0.12 ms] SELECT `countries`.* FROM `countries` WHERE (country_id='241')
 6. [0.25 ms] SELECT `us`.*, `u`.* FROM `user_subscribers` AS `us` LEFT JOIN `users` AS `u` ON us.subscriber_id = u.user_id WHERE (u.is_deleted_user = 0) AND (us.subscription_id = '30339')
 7. [0.21 ms] SELECT `us`.*, `u`.* FROM `user_subscribers` AS `us` LEFT JOIN `users` AS `u` ON us.subscription_id = u.user_id WHERE (u.is_deleted_user = 0) AND (us.subscriber_id = '30339')
 8. [0.83 ms] SELECT `f`.*, `u`.* FROM `friends` AS `f` LEFT JOIN `users` AS `u` ON f.sender_id = u.user_id WHERE (u.is_deleted_user = 0) AND (f.recepient_id='30339') AND (f.status = 2) UNION SELECT `f`.*, `u`.* FROM `friends` AS `f` LEFT JOIN `users` AS `u` ON f.recepient_id = u.user_id WHERE (u.is_deleted_user = 0) AND (f.sender_id='30339') AND (f.status = 2) ORDER BY `dt_approved` DESC
 9. [1.11 ms] SELECT `f`.*, `u`.* FROM `friends` AS `f` LEFT JOIN `users` AS `u` ON f.sender_id = u.user_id WHERE (u.is_deleted_user = 0) AND (f.recepient_id=-1) AND (f.status = 2) UNION SELECT `f`.*, `u`.* FROM `friends` AS `f` LEFT JOIN `users` AS `u` ON f.recepient_id = u.user_id WHERE (u.is_deleted_user = 0) AND (f.sender_id=-1) AND (f.status = 2) ORDER BY `dt_approved` DESC
 10. [0.75 ms] SELECT `f`.*, `u`.* FROM `friends` AS `f` LEFT JOIN `users` AS `u` ON f.sender_id = u.user_id WHERE (u.is_deleted_user = 0) AND (f.recepient_id='30339') AND (f.status = 2) UNION SELECT `f`.*, `u`.* FROM `friends` AS `f` LEFT JOIN `users` AS `u` ON f.recepient_id = u.user_id WHERE (u.is_deleted_user = 0) AND (f.sender_id='30339') AND (f.status = 2) ORDER BY `dt_approved` DESC
 11. [0.38 ms] SELECT DISTINCT `v`.* FROM `videos` AS `v` WHERE (1 AND v.is_published_video = 1 AND v.is_deleted_video = 0 AND v.is_rejected_video = 0 AND v.owner_id = '30339') ORDER BY `v`.`dt_published_video` DESC
 12. [0.2 ms] SELECT DISTINCT `ch`.* FROM `channels` AS `ch` WHERE (1 AND ch.is_published_channel = 1 AND ch.is_deleted_channel = 0 AND ch.owner_id = '30339')
 13. [1.86 ms] SELECT `pt`.*, `gt`.* FROM `user_photos` AS `pt` LEFT JOIN `user_gallery` AS `gt` ON pt.photo_gallery_id = gt.gallery_id WHERE (object_id = '30339') AND (is_deleted_photo =0) AND (is_published_photo =1) AND (is_deleted_gallery = 0) ORDER BY `dt_created_photo` DESC
 14. [0.23 ms] SELECT DISTINCT `v`.* FROM `videos` AS `v` WHERE (1 AND v.is_published_video = 1 AND v.is_deleted_video = 0 AND v.is_rejected_video = 0 AND v.owner_id = '30339') ORDER BY `v`.`dt_published_video` DESC LIMIT 3
 15. [9 ms] SELECT `f`.*, `u`.* FROM `friends` AS `f` LEFT JOIN `users` AS `u` ON f.sender_id = u.user_id WHERE (u.is_deleted_user = 0) AND (f.recepient_id='30339') AND (f.status = 2) UNION SELECT `f`.*, `u`.* FROM `friends` AS `f` LEFT JOIN `users` AS `u` ON f.recepient_id = u.user_id WHERE (u.is_deleted_user = 0) AND (f.sender_id='30339') AND (f.status = 2) ORDER BY `dt_approved` DESC, `dt_approved` DESC LIMIT 12
 16. [0.29 ms] SELECT `c`.* FROM `countries` AS `c`
 17. [0.24 ms] SELECT `us`.*, `u`.* FROM `user_subscribers` AS `us` LEFT JOIN `users` AS `u` ON us.subscriber_id = u.user_id WHERE (u.is_deleted_user = 0) AND (us.subscription_id = '30339') ORDER BY `dt_subscriber` DESC LIMIT 12
 18. [0.28 ms] SELECT `c`.* FROM `countries` AS `c`
 19. [0.22 ms] SELECT `users`.* FROM `users` WHERE (user_id='30339')
 20. [0.16 ms] SELECT `friends`.* FROM `friends` WHERE (recepient_id= 30339 and sender_id = -1) OR (sender_id = 30339 and recepient_id = -1)
 21. [0.15 ms] SELECT IF(COUNT(user_subscriber_id), 1, 0) AS `is_subscribe` FROM `user_subscribers` AS `us` WHERE (us.subscriber_id = -1) AND (us.subscription_id = '30339')
 22. [0.13 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')
 23. [0.12 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')
 24. [1.82 ms] SELECT `pt`.*, `gt`.* FROM `user_photos` AS `pt` LEFT JOIN `user_gallery` AS `gt` ON pt.photo_gallery_id = gt.gallery_id WHERE (object_id = '30339') AND (is_deleted_photo =0) AND (is_published_photo =1) AND (is_deleted_gallery = 0) ORDER BY `dt_created_photo` DESC LIMIT 9
 25. [0.19 ms] SELECT `users`.* FROM `users` WHERE (user_id='30339')
 26. [11.19 ms] SELECT `ul`.*, `l`.* FROM `user__languages` AS `ul` LEFT JOIN `languages` AS `l` ON ul.language_id = l.language_id WHERE (ul.user_id = '30339')
 27. [0.35 ms] SELECT `c`.* FROM `countries` AS `c`
 28. [0.17 ms] SELECT `us`.*, `uus`.* FROM `user_schools` AS `us` LEFT JOIN `users__user_schools` AS `uus` ON us.school_id = uus.school_id WHERE (uus.user_id = '30339')
 29. [0.15 ms] SELECT `uu`.*, `uuu`.* FROM `user_universities` AS `uu` LEFT JOIN `users__user_universities` AS `uuu` ON uu.university_id = uuu.university_id WHERE (uuu.user_id = '30339')
 30. [0.15 ms] SELECT `ue`.*, `uue`.* FROM `user_employes` AS `ue` LEFT JOIN `users__user_employes` AS `uue` ON ue.employer_id = uue.employer_id WHERE (uue.user_id = '30339')
 31. [0.16 ms] SELECT `user_types`.* FROM `user_types` WHERE (type_id=(SELECT `users`.`user_type_id` FROM `users` WHERE (user_id='30339')))
 32. [0.11 ms] SELECT `countries`.* FROM `countries` WHERE (country_id='241')
 33. [0.15 ms] SELECT `po`.* FROM `privacy_options` AS `po` WHERE (po.is_active = 1) ORDER BY `po`.`option_order` ASC
 34. [0.13 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')
 35. [0.12 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')
 36. [0.12 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')
 37. [0.12 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')
 38. [0.12 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')
 39. [0.12 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')
 40. [0.17 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')
 41. [0.12 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')
 42. [0.12 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')
 43. [0.12 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')
 44. [0.12 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')
 45. [0.12 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')
 46. [0.18 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')
 47. [0.12 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')
 48. [0.12 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')
 49. [0.12 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')
 50. [0.11 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')
 51. [0.14 ms] SELECT `us`.`privacy_settings` FROM `user_settings` AS `us` WHERE (user_id = '30339')

File Information

156 Files Included
Total Size: 2216.5K
Basepath: /mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/settings/../../../

Application Files

/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/Bootstrap.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/channels/models/Channels.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/default/models/Assistant.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/default/models/Countries.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/default/models/Filters.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/default/models/Images.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/default/models/Maritalstatus.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/default/models/Photos.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/default/models/Playlists.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/users/controllers/UsersController.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/users/models/Build.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/users/models/EmployerTypes.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/users/models/Ethnicity.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/users/models/Stages.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/users/models/UniversityDegrees.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/users/models/UniversityDepartments.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/users/models/UserEmployes.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/users/models/UserSchools.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/users/models/UserTypes.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/users/models/UserUniversities.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/users/models/Users.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/modules/videos/models/Videos.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/settings/config.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/system/acl.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/application/frontend/system/routes.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/App/Controller/Plugin/Acl.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/App/Controller/Plugin/AjaxCheck.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/App/Controller/Plugin/AutoLogin.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/App/Controller/Plugin/FlashMessenger.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/App/Controller/Plugin/InmailMessageCount.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/App/View/Serializer.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/App/View/Xslt.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/www/index.php

Zend Library Files

/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Acl.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Acl/Assert/Interface.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Acl/Exception.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Acl/Resource.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Acl/Resource/Interface.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Acl/Role.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Acl/Role/Interface.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Acl/Role/Registry.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Acl/Role/Registry/Exception.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Auth.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Auth/Storage/Interface.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Auth/Storage/Session.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Cache.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Cache/Backend.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Cache/Backend/ExtendedInterface.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Cache/Backend/Interface.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Cache/Backend/Memcached.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Cache/Core.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Config.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Action.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Action/Helper/Abstract.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Action/Helper/FlashMessenger.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Action/HelperBroker.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Action/HelperBroker/PriorityStack.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Action/Interface.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Dispatcher/Abstract.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Dispatcher/Interface.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Exception.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Front.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Plugin/Abstract.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Plugin/Broker.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Plugin/ErrorHandler.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Request/Http.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Response/Http.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Router/Abstract.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Router/Interface.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Router/Rewrite.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Router/Route.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Router/Route/Abstract.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Router/Route/Interface.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Router/Route/Module.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Controller/Router/Route/Regex.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Date.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Date/DateObject.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Db.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Db/Expr.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Db/Profiler.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Db/Profiler/Query.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Db/Select.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Db/Statement.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Db/Statement/Interface.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Db/Table/Abstract.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Exception.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Filter.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Filter/Inflector.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Filter/Interface.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Filter/PregReplace.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Filter/StringToLower.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Filter/Word/CamelCaseToDash.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Filter/Word/CamelCaseToSeparator.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Filter/Word/Separator/Abstract.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Filter/Word/SeparatorToSeparator.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Filter/Word/UnderscoreToSeparator.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Form.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Loader.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Loader/Autoloader.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Loader/PluginLoader.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Loader/PluginLoader/Interface.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Locale.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Locale/Data.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Locale/Data/Translation.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Locale/Format.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Locale/Math.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Log.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Log/Filter/Interface.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Log/Filter/Priority.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Log/Formatter/Interface.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Log/Formatter/Simple.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Log/Writer/Abstract.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Log/Writer/Stream.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Registry.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Session.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Session/Abstract.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Session/Exception.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Session/Namespace.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Session/SaveHandler/Interface.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Translate.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Translate/Adapter.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Translate/Adapter/Gettext.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Uri.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Validate/Interface.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/Version.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/View.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/View/Abstract.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/View/Helper/Abstract.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/View/Helper/HeadMeta.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/View/Helper/HeadTitle.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/View/Helper/Interface.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/View/Helper/Placeholder/Container.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/View/Helper/Placeholder/Container/Abstract.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/View/Helper/Placeholder/Container/Standalone.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/View/Helper/Placeholder/Registry.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/Zend/View/Interface.php

ZFDebug Library Files

/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Database.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Exception.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/File.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Html.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Interface.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Memory.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Registry.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Text.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Time.php
/mnt/fs.9/disk1/local/www/filmnet/library/ZFDebug/Controller/Plugin/Debug/Plugin/Variables.php

Memory Usage

Controller: 11056.98K

Custom Timers

Controller: 661.83 ms

Overall Timers

users
users
detail
Avg: 1326.21 ms / 1 requests
Min: 1326.21 ms
Max: 1326.21 ms

Reset timers by sending ZFDEBUG_RESET as a GET/POST parameter

Registered Instances

Zend_View_Helper_Placeholder_Registry => Zend_View_Helper_Placeholder_Registry Object()
acl => Zend_Acl Object()
baseDir => 'http://www.filmnet.com/'
cache => Zend_Cache_Core Object()
config => Zend_Config Object()
db => Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql Object()
translator => Zend_Translate Object()
copyright 1.8.0/5.2.10-2ubuntu6variables Variableshtml HTMLdatabase 51 in 34.92 msfile 156 Filesmemory 21050K of 1024Mtime 1326.21 msregistry Registry (7)«